KF DN 40 / DN 10 mm带软管喷嘴接头的小法兰

概述

订货号 20662522
应要求

咨询

带软管喷嘴接头的小法兰 功能描述


技术数据和图表

尺寸A mm 40 mm
尺寸宽 mm 7 mm
尺寸C mm 12 mm
连接软管内径(mm) 10

带软管喷嘴接头的小法兰 功能描述


技术数据和图表

尺寸A mm 40 mm
尺寸宽 mm 7 mm
尺寸C mm 12 mm
连接软管内径(mm) 10